Dom i Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse: HR-2018-2047-U -Retten til å stå i stilling ved oppsigelse

Nylig dom i Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse: HR-2018-2047-U -Retten til å stå i stilling ved oppsigelse

En arbeidstaker som ble sagt opp grunnet eget forhold krevde å stå i stillingen til saken var endelig avgjort. Arbeidsgiver aksepterte dette, men ga ikke arbeidstaker anledning til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette var arbeidstaker uenig i, og tok saken til retten. Saken endte i lagmannsretten som kom frem til at anvendelsen av arbeidsmiljølovens § 15-11 andre ledd kan bestemme at en oppsagt arbeidstaker skal beholde lønnen mens saken verserer, men skal ikke ha mulighet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Saken ble anket til Høyesterett. Ankeutvalget i Høyesterett bemerket at lovens forarbeider ikke peker på muligheten for at retten med hjemmel i § 15-11 andre ledd kan velge å frata arbeidstageren hans arbeidsoppgaver, samtidig som han gis rett til å motta lønn. Lagmannsrettens kjennelse bygget på en uriktig lovforståelse og ble opphevet.

Last ned vedlegg
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?